U-Stick Europe

Heliotrooplaan 254, 2555 ME ‘s-Gravenhage Nederland

+31(0)634935986

kvk nr. 52422585

Btw nr. NL.068555921.B02

Algemene voorwaarden voor consumenten

Artikel 1: Definities
.    1.1  U-Stick Europe: Eenmanszaak U-Stick Europe, statutair      gevestigd te 's- Gravenhage, aan de Heliotrooplaan 254 (2555ME), ingeschreven in het Handelsregister     van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52422585.
.    1.2  Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met U-Stick Europe.
.    1.3  Overeenkomst: iedere koopovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:1 e.v. Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen de Consument en U-Stick Europe.

Artikel 2: Toepasselijkheid
.    2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van U-Stick Europe en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen U-Stick Europe en Consument.
.    2.2  Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de Consument ter beschikking gesteld. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg gesloten wordt, worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld en wel op zodanige wijze dat deze op eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voor het sluiten van de Overeenkomst, zal worden aangegeven waar langs elektronische weg kennis kan worden genomen van deze algemene voorwaarden.
.    2.3  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
.    2.4  U-Stick Europe behoudt zich het recht voor enig deel deze algemene voorwaarden te vervangen, te verwijderen, of te wijzigen. Bewaar kopieën van deze algemene voorwaarden en enige andere facturen of andere materialen voor uw administratie. De versie van de algemene voorwaarden die op het tijdstip van aanvaarding van het aanbod aan de Consument beschikbaar is gesteld, is de versie die geldt voor de op dat moment gesloten overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op latere overeenkomsten gesloten tussen Versus Kiteboarding en Consument indien deze algemene voorwaarden tussentijds gewijzigd zijn. De laatste versie van de algemene voorwaarden kunt u vinden op www.u-stick.nl.

Artikel 3: Offertes
.    3.1  Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een offerte of aanbieding is alleen geldig voor de geldigheidsduur die op de offerte of aanbieding is vermeld. In gevallen waar deze geldigheidsduur ontbreekt, geldt het aanbod tot veertien dagen na offertedatum.
.    3.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Consument wordt aanvaard, heeft U-Stick Europe het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
.    3.3  U-Stick Europe behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
.    3.4  Kennelijke vergissingen en verschrijvingen in offertes, waaronder mede begrepen druk- of spelfouten en foutieve prijsopgaven, waarvan de Consument naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen dat deze onjuist waren, binden U-Stick Europe niet.
.    3.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht U-Stick Europe niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
.    3.6  Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
.    3.7  Voor overeenkomsten waarvoor naar de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De factuur verwijst naar deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met U-Stick Europe eerst tot stand nadat U-Stick Europe de aanvaarding door de Consument van een offerte uitdrukkelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging van U-Stick Europe wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
.    4.2  Indien een aanbod een beperkte termijn voor aanvaarding heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
.    4.3  Een aanbod met een beperkte termijn voor aanvaarding kan alleen tijdens deze termijn aanvaard worden. Het bepaalde in artikel 6:223 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door vertegenwoordigers van U-Stick Europe binden U-Stick Europe slechts wanneer deze door de bevoegde bestuurder of bevoegde vertegenwoordiger van U-Stick Europe schriftelijk zijn bevestigd. De Consument is verplicht het Handelsregister te raadplegen.
.    4.4  Voor overeenkomsten waarvoor naar de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De factuur verwijst naar deze algemene voorwaarden.

Artikel 5: Afbeeldingen
5.1 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens welke door U-Stick Europe gebruikt worden in folders en op websites, gelden slechts bij benadering en kunnen U-Stick Europe niet binden.

Artikel 6: Prijzen
.    6.1  De in offertes, in aanbiedingen en op de website vermelde prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn exclusief BTW, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
.    6.2  Indien U-Stick Europe met de Consument een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is U-Stick Europe niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Consument in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
.    6.3  Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de gemaakte kostenraming, dan wordt de Consument gevraagd of hij het product voor de hogere prijs wil laten repareren. De reparatie vindt in dat geval plaats na instemming van de Consument.
.    6.4  Indien er geen sprake is van een omstandigheid als genoemd in artikel 6, tweede lid, van deze algemene voorwaarden behoudt U-Stick Europe alsnog het recht om de overeengekomen prijs van een aangegane Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. De consument heeft dan het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder bijkomstige kosten.

Artikel 7: Uitvoering overeenkomst
.    7.1  U-Stick Europe is niet aansprakelijk voor schade doordat U-Stick Europe is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de Consument.
.    7.2  Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 
U-Stick Europe het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 
derden.
.    7.3  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door 
vertegenwoordigers van U-Stick Europe binden U-Stick Europe slechts wanneer deze door de bevoegde bestuurder of bevoegde vertegenwoordiger van U-Stick Europe schriftelijk zijn bevestigd. De Consument is verplicht het Handelsregister te raadplegen.

Artikel 8: Samenwerking Kitecare
8.1 Op verzoeken tot reparatie en de daadwerkelijke reparatie die binnenkomen bij U-Stick Europe zijn de algemene voorwaarden van Kitecare van toepassing.

Artikel 9: Betaling
.    9.1  Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
.    9.2  Betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, door een betaling in cash of via overschrijving op een door U-Stick Europe aangewezen bank- of girorekening.
.    9.3  Betaling vindt onmiddellijk plaats, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank- of girorekening als de dag van betaling.
.    9.4  Door de Consument gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, dit geldt ook indien de Consument vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
.    9.5  Niet tijdige betaling geeft U-Stick Europe het recht haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Consument op te schorten, of te ontbinden, zonder dat de Consument recht heeft op enige schadevergoeding waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding uit verlies en overige gevolgschade.
.    9.6  U-Stick Europe is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Consument voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door U-Stick Europe te verrichten prestaties, een en ander op een door U-Stick Europe aan te geven wijze.
.    9.7  Het is de Consument niet toegestaan verrekening toe te passen.
.    9.8  In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de Consument 
geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
.    9.9  U-Stick Europe staat tot geen van haar Consumenten in een rekening-courant 
verhouding.
.    9.10 U-Stick Europe is niet gehouden betaling door middel van cheques, wissels of 
vreemde valuta te aanvaarden.
.    9.11  Onverminderd de wet, heeft U-Stick Europe bij niet-nakoming van de 
betalingsverplichting door de Consument, het recht indien er voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de Consument, de nakoming van al haar verbintenissen jegens de Consument op te schorten.
.    9.12  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10: Reclames
.    10.1  Rover facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de facturen, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de reclame aan U-Stick Europe kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt U-Stick Europe geacht haar verplichtingen conform de Overeenkomst correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Consument facturen als juist erkent.
.    10.2  De Consument is gehouden het geleverde terstond te controleren op het moment van levering. Daarbij moet onderzocht worden of het geleverde voldoet aan de kwaliteit en kwantiteit die is overeengekomen, alsmede de eisen die eventueel dienaangaande zijn overeengekomen door partijen. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen zeven dagen na voltooiing van de opdracht aan U-Stick Europe te worden gemeld.
.    10.3  Niet zichtbare gebreken dient de Consument binnen veertien dagen nadat het gebrek of de tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt schriftelijk te melden aan U-Stick Europe.
.    10.4  De Consument dient in een voorkomend geval U-Stick Europe onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen of alsnog correct na te komen.
.    10.5  Indien een reclame door U-Stick Europe gegrond wordt bevonden, heeft U-Stick Europe het recht naar keuze:
a) de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b) de Overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Consument
betaalde factuurbedrag en een eventuele redelijke schadevergoeding.
10.6 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van U-Stick Europe, daaronder begrepen de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de Consument.
Reclames geven aan de Consument niet het recht betalingen op te schorten.
De Consument blijft gehouden haar verplichtingen die voortvloeien uit eventuele andere Overeenkomsten na te komen.

Artikel 11: Garanties
.    11.1 U-Stick Europe staat er voor in gedurende de overeengekomen garantietermijn, dat het product voldoet aan de eisen die voor normaal gebruik nodig zijn. Dit is niet het geval indien schade het gevolg is van een onjuist gebruik waaronder in ieder geval wordt verstaan dat:
.    a)  het product niet op de wijze is gebruikt als in de gebruiksaanwijzingen beschreven;
.    b)  het product is gebruikt met ongeschikte accessoires;
.    c) de Consument wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht of deze heeft laten aanbrengen waaronder reparaties die niet door of namens U-Stick Europe zijn verricht;
d) het product onjuist is opgeslagen;
e) het product onoordeelkundig of oneigenlijk is gebruikt.
.    11.2  De Consument dient aan te tonen dat de garantietermijn niet is verlopen en dat het door U-Stick Europe geleverde werk een gebrek vertoont dat binnen de garantie valt.
.    11.3  Indien geen garantietermijn is overeengekomen geldt een termijn van drie maanden na levering van de desbetreffende zaken.
.    11.4  Indien het opgetreden gebrek onder de garantie valt, dan heeft Consument recht op herstel van het werk. U-Stick Europe zal echter overgaan tot vervanging van het werk indien herstel onredelijk bezwarend wordt geacht. Consument kan slechts vervanging eisen indien herstel onmogelijk blijkt.
.    11.5  Ingeval U-Stick Europe overgaat tot herstel dan wel vervanging gedurende de garantietermijn, geschiedt dit door haarzelf dan wel door middel van door haar ingeschakelde bedrijven.
.    11.6  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief de administratiekosten, aan de Consument in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking
.    12.1  U-Stick Europe is in ieder geval niet aansprakelijk
a) voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
b) in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13;
c) indien de Consument zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; d) voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
e) voor lichamelijk letsel dat de Deelnemer tijdens of na de les oploopt;
f) voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
.    12.2  U-Stick Europe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat U-Stick Europe is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
.    12.3  De omvang van de aansprakelijkheid van Versus Kiteboarding voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met enige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst of schade die op andere wijze is ontstaan is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende gevallen door de aansprakelijkheidsverzekering van Versus Kiteboarding wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR 1.000,- euro, tot een maximum van 5.000,- euro per jaar, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door U-Stick Europe wordt gedragen.
.    12.5  De aansprakelijkheid van U-Stick Europe voor schade aan te repareren zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat U-Stick Europe aan de te repareren zaken werkzaamheden verricht is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende gevallen door de aansprakelijkheidsverzekering van Versus Kiteboarding wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR EUR 1000,- euro, tot een maximum van EUR 5.000,- euro per jaar, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door U-Stick Europe wordt gedragen.
.    12.6  De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van U-Stick Europe.

Artikel 13: Niet-toerekenbare tekortkomingen
13.1 In het geval dat, na totstandkoming van de Overeenkomst, ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet
te verwachten waren of aan U-Stick Europe niet bekend konden zijn, de Overeenkomst niet door U-Stick Europe kan worden nagekomen, geldt zulks ten aanzien van de Consument voor U-Stick Europe als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
.    13.2  Onder omstandigheden als bedoeld onder artikel 13.1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Versus Kiteboarding alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door U-Stick Europe redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
.    13.3  U-Stick Europe heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten gedurende twee maanden. Na het verstrijken van deze periode zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te 
vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is U-Stick Europe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. U-Stick Europe behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
.    13.4  Indien U-Stick Europe reeds ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen deels is nagekomen of zal kunnen nakomen en indien aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is U-Stick Europe gerechtigd dit gedeelte te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst tot stand is gekomen.
.    13.5  U-Stick Europe heeft geen bevoegdheid tot opschorting indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de Overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden.

Artikel 14: Gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van onze diensten en services  en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang het nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Je adresgegevens gebruiken we alleen om je spullen op te sturen, verder laten we je met rust. Je e-mailadres blijft bij ons wel bekend voor als de fabrikant verlangt dat alle klanten worden ingelicht wegens een urgent garantiegeval.

14.1 Beveliging
Middels een https/ssl verbinding zijn de gegevens van de bezoeker beschermd tegen cybercriminelen. Database gegevens worden in een door de hosting provider beschermde omgeving opgeslagen. Versus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van persoonsgegevens of de schade hierdoor geleden. 

Door het gebruik van derde partij software, is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens buiten Europa opgeslagen worden.

Artikel 15: Ontbinding
.    15.1  In geval dat de Consument de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst U-Stick Europe schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de Consument nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
.    15.2  De Consument heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
.    15.3  In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Consument geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door U-Stick Europe verrichte prestaties, en heeft U-Stick Europe onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechtsbetrekkingen tussen de Consument en U-Stick Europe is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen de Consument en U-Stick Europe worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement ‘s-Gravenhage, Nederland.